زاویه قبله در شهر یزد 6.54 درجه از جنوب به سمت غرب می باشد که براساس موقعیت شهر مکه (طول 83.39 درجه شرقی و عرض 42.21 درجه شمالی) نسبت به شهر یزد (طول 36.54 درجه شرقی و عرض 89.31 درجه شمالی) محاسبه شده است.
دانلود در ادامه مطلب

در جدول فوق زمانی که هر روز خورشید در سمت 6.54 یعنی در سمت قبله قرار می گیرد درج شده که در آن ساعت، سایه ها در امتداد قبله قرار گرفته و با نصب یک شاخص یا شاقل می توان جهت قبله را در هر کجای شهر یزد تعیین نمود.
البته این جدول با اندک تفاوت (حداکثر دو درجه خطا) برای سایر شهرستانهای استان یزد نیز قابل استفاده می باشد.

دانلود
حجم: 123 کیلوبایت