آخرین جلسه گروه در سال ۹۳،شنبه ۲۳ اسفند،ساعت ۱۷
با موضوع سینما نجوم،پخش فیلم Sunshine 2007
همراه با تحلیل و بررسی علمی
sunshine