جلسه ۲۵/۹/۱۳۹۳

موضوع این جلسه : معرفی چند تن از منجمان برجسته ایران

ارائه شده توسط خانم اکبریان

در این جلسه به معرفی چند تن از منجمان برجسته ایران در دوره اسلامی پرداخته شد، که از آن جمله به معرفی 1_ ابوجعفر محمدابن موسی خوارزمی متولد 185 قمری در خراسان و وفات یافته سال 233 قمری. 2_ابوالوفا محمد بوزجانی دانشمند سده چهارم قمری (328-388) 3_ابن هیثم متولد 354 و وفات 430 هجری قمری.4_ ابوریحان محمدبن احمد بیرونی متولد352خورشیدی و درگذشت427
5_عمرخیام نیشابوری زاده 427 خورشیدی درگذشته510 خورشیدی 6_ خواجه نصیرالدین طوسی متولد 597 هجری و درگذشته 672
7_غیاث الدین جمشید کاشانی متولد790 وفات832 هجری
8_ بهاءالدین محمدبن عاملی(شیخ بهایی) متولد925 خورشیدی وفات یافته 1000 خورشیدی.
در این جلسه زندگینامه و سرگذشت، همچنین علت شهرت و دست آوردهای این دانشمندان فرهیخته و افتخارات ایشان بررسی و مورد بحث قرار گرفت.