در تاریخ 23 مرداد 93 رصدی عمومی در رصدگاه دربید انجام شد.
شرکت کنندگان در سه گروه به رصد آسمان پرداختند.
رصد دربیدرصد دربید1
(عکس ها از آقای زارع)