یکشنبه 2 شهریور 93 ساعت 5:19 بامداد هلال پیر شوال (فاز 2.2 درصد)

دوشنبه 3 شهریور93 ساعت 20:20 عبور iss و مقارنه مریخ و زحل

چهارشنبه 5 شهریور 93 ساعت 19:23 هلال شامگاهی ذیقعده (فاز 3.6 درصد- عمومی)

شنبه 8 شهریور 93 ساعت 11:20 قمر در عقرب

یکشنبه 9 شهریور93 ساعت 21 مقارنه ماه و زحل و مریخ- بارش عوایی

چهارشنبه 12 شهریور 93 ساعت 8:11:53 عبور iss از خورشید (مکان: 31.7768 و 54.5195)

سه شنبه 18 شهریور 93 ساعت 0:30 بامداد ماه در حضیض

جمعه 21 شهریور 93 ساعت 5:39 صبح عبور iss

دوشنبه 24 شهریور93 ساعت 5 مقارنه ماه و دبران