پنجشنبه 1 آبان 93 ساعت 5:26 بامداد هلال پیر ذیحجه (فاز 0.6 درصد)

جمعه 2 آبان 93 ساعت 00:10 بامداد قمر در عقرب

شنبه 3 آبان 93 ساعت 17:10 هلال شامگاهی محرم (فاز 2.8 درصد- عمومی- مقارنه ماه و زحل)

دوشنبه 12 آبان 93 ساعت 20:50 ماه در حضیض

شنبه 17 آبان 93 ساعت 21 مقارنه ماه و دبران

سه شنبه 20 آبان 93 ساعت 22:30 اختفاء لاندا- جوزا و بارش ثوری شمالی

پنجشنبه 22 آبان 93 ساعت 23:45 اختفاء آلفا-سرطان و بارش اسدی

پنجشنبه 29 آبان 93 ساعت 8 قمر در عقرب

جمعه 30 آبان 93 ساعت 5:10 بامداد هلال پیر محرم (فاز 2.2 درصد)