بهمن
رصد ماهواره ها (براساس افق یزد) در ادامه مطلب

پنجشنبه 2 بهمن 93 ساعت 5:27 درخشش ایریدیوم (قدر 7-) در صورت فلکی گرگ

پنجشنبه 2 بهمن 93 ساعت 18:52 درخشش ایریدیوم (قدر 7-) در صورت فلکی نهر

دوشنبه 6 بهمن 93 ساعت 5:11 درخشش ایریدیوم (قدر 4-) در صورت فلکی قنطورس

سه شنبه 7 بهمن 93 ساعت 18:31 درخشش ایریدیوم (قدر 4-) در صورت فلکی نهر

چهارشنبه 8 بهمن 93 ساعت 5:37 درخشش iss (قدر 3-) در صورت فلکی دب اکبر

شنبه 11 بهمن 93 ساعت 4:50 درخشش ایریدیوم (قدر 7-) در صورت فلکی قنطورس

دوشنبه 13 بهمن 93 ساعت 18:03 درخشش ایریدیوم (قدر 7-) در صورت فلکی نهر

سه شنبه 14 بهمن 93 ساعت 18:39 درخشش iss (قدر 3-) در صورت فلکی جبار

پنجشنبه 16 بهمن 93 ساعت 6:05 درخشش ایریدیوم (قدر 4-) در صورت فلکی اژدها

پنجشنبه 16 بهمن 93 ساعت 18:32 درخشش iss (قدر 2.6-) در صورت فلکی ذات الکرسی

جمعه 17 بهمن 93 ساعت 5:59 درخشش ایریدیوم (قدر 8-) در صورت فلکی اژدها

پنجشنبه 30 بهمن 93 ساعت 4:50 درخشش ایریدیوم (قدر 4-) در صورت فلکی دب اصغر