سه شنبه 1 مهر 93 ساعت 4:51 بامداد هلال پیر ذیقعده (فاز 1.2 درصد)

پنجشنبه 3 مهر 93 ساعت 17:46 هلال شامگاهی ذیحجه (فاز 1.7 درصد)

جمعه 4 مهر 93 ساعت 19:10 قمر در عقرب

دوشنبه 7 مهر 93 ساعت 19 مقارنه ماه و مریخ و قلب العقرب

پنجشنبه 10 مهر 93 ساعت 4:29 صبح عبور iss

جمعه 11 مهر93 ساعت 18:11 اختفاء ستاره بتا-جدی

یکشنبه 13 مهر 93 ساعت 18:37 عبور iss

سه شنبه 15 مهر 93 ساعت 19:18 عبور iss و حضیض ماه

جمعه 18 مهر 93 بارش شهابی ثوری جنوبی و اژدهایی

سه شنبه 29 مهر 93 بارش شهابی جباری