پَرَن نام دیگر خوشه پروین است. خوشه ای متشکل از حدود ٢٠٠ ستاره جوان که میلیونها سال پیش از یک سحابی متولد گشته اند و از نوع خوشه های باز ستاره ای بشمار میرود.
هفت ستاره از این خوشه زیبا را میتوان با چشم معمولی در انتهای صورت فلکی ثور یا گاو مشاهده کرد.
از دیگر نامهای فارسی آن میتوان به پرند, پروه, نرگسه و همچنین خوشه انگور اشاره کرد. عرب آن را ثریا و عقدالثریا مینامد و ستاره نورانی تر میان آن را نیرالثریا میخواند. ژاپنی ها آن را سوبارو subaru مینامند.
در اساطیر یونانی پلیادها pleiades هفت خواهر بشکل کبوتر هستند که برای نجات از چنگ شکارچی به گاو پناه آورده اند و گاو در حال مبارزه با شکارچی در میان نقشهای صورفلکی ترسیم شده است.
در ادبیات فارسی خوشه پروین نماد و سمبل اتحاد و یکپارچگی است برخلاف ستارگان دب اکبر که نماد تفرق و پراکندگی است. همچنین در برخی تعابیر نماد دوری, اوج و رفعت مقام است.
در حدیث مشهوری از پیامبر اسلام(ص) آمده است:اگر علم در ثریا باشد مردانی از فارس به آن دست خواهند یافت.
paran1