راهنما در ادامه مطلب
اطلاعیه رصد

مقارنه ماه،زهره و مشتری (۲۰:۳۵)

مقارنه ماه،زهره و مشتری
رصد ماهواره ها
درخشش ISS (قدر منفی ۳.۱)
شروع: ۲۱:۰۸:۴۷ ، NW (۳۲۳°)
پایان: ۲۱:۱۳:۳۳ ، ESE (۱۱۳°)

ارتفاع: ۵۷ درجه

درخشش ISS
درخشش ایریدیوم (قدر منفی ۱.۴)
۲۰:۵۸:۲۰ ، NNW (۳۴۴°)
ارتفاع: ۱۶درجه
در خشش ایریدیوم

وضعیت قمرهای مشتری (۲۱:۳۰)

 وضعیت قمرهای مشتری

نقشه آسمان شب (۲۱:۳۰)
نقشه آسمان شب

نقشه آسمان شب1

نقشه آسمان شب2

منابع: Stellarium,Mobile Observatory,earthsky.org,heavens-above.com