ماه

پدیده های رصدی  خرداد ماه 1394 در ادامه مطلب

شنبه 2 خرداد 94 ساعت 6 مقابله زحل

دوشنبه 4 خرداد 94 ساعت 22:50 تربیع اول ماه

پنجشنبه 7 خرداد 94 ساعت 13:48 خورشید در قبله

شنبه 9 خرداد 94 ساعت 12:54 آغاز قمر در عقرب برجی

شنبه 9 خرداد 94 ساعت 15 مقارنه داخلی عطارد

سه شنبه 12 خرداد 94 ساعت 1 بامداد مقارنه ماه و زحل

سه شنبه 12 خرداد 94 ساعت 20 ماه بدر

پنجشنبه 14 خرداد 94 ساعت 12:00 پایان قمر در عقرب صوری

شنبه 16 خرداد 94 ساعت 14 بیشترین کشیدگی شرقی زهره

سه شنبه 19 خرداد 94 ساعت 20:07 تربیع آخر ماه

پنجشنبه 21 خرداد 94 اقامت غربی عطارد

یکشنبه 24 خرداد 94 ساعت 19 مقارنه مریخ

دوشنبه 25 خرداد 94 ساعت 5 بامداد هلال پیرشعبان و مقارنه آن با عطارد

چهارشنبه 27 خرداد 94 ساعت 20 الی 20:36 هلال ماه مبارک رمضان (فاز 1.4 درصد و ارتفاع 6.2 درجه)

پنجشنبه 28 خرداد 94 بهترین موقعیت رصدی راه شیری

شنبه 30 خرداد 94 ساعت 20 مقارنه ماه و زهره و مشتری

یکشنبه 31 خرداد 94 روز جهانی ساعت آفتابی

رصد ماهواره ها (یزد) 

پنجشنبه 7 خرداد 94 ساعت 20:56 درخشش ایریدیوم (قدر 5- دب اصغر)

جمعه 8 خرداد 94 ساعت 3:51 درخشش ایریدیوم (قدر 5- دلو)

یکشنبه 10 خرداد 94 ساعت 21:13 درخشش iss (قدر 3.5- عوا)

پنجشنبه 14 خرداد 94 ساعت 4:17 درخشش iss (قدر 3.5- عقاب)

جمعه 15 خرداد 94 ساعت 3:27 درخشش ایریدیوم (قدر 7- دلو)

پنجشنبه 21 خرداد 94 ساعت 4:37 درخشش ایریدیوم (قدر 6- حوت)

چهارشنبه 27 خرداد 94 ساعت 22:14 درخشش iss (قدر 2- دب اصغر)

پنجشنبه 28 خرداد 94 ساعت 21:11 درخشش ایریدیوم (قدر 5- دب اصغر)

پنجشنبه 28 خرداد 94 ساعت 21:21 درخشش iss (قدر 1.5- قیفاووس)

جمعه 29 خرداد 94 ساعت 22:04 درخشش iss (قدر 2.6- اسد)