شهریور ۹۴تقویم رویداد های نجومی برای گوگل کلندر
رصد ماهواره ها (براساس منطقه جغرافیایی یزد) در ادامه مطلب

دوشنبه 2 شهریور 94 ساعت 20:23 درخشش iss (قدر 1- میزان)

جمعه 13 شهریور 94 ساعت 19:44 درخشش ایریدیوم (قدر 7- دب اصغر)

یکشنبه 15 شهریور 94 ساعت 19:32 درخشش ایریدیوم (قدر 5- دب اصغر)

سه شنبه 17 شهریور 94 ساعت 5:19 درخشش iss (قدر 2- جبار)

چهارشنبه 18 شهریور 94 ساعت 5:04 درخشش ایریدیوم (قدر 5- قیطس)

پنجشنبه 19 شهریور 94 ساعت 5:08 درخشش iss (قدر 3- برساوش)

شنبه 21 شهریور 94 ساعت 21:02 درخشش ایریدیوم (قدر 4- زرافه)

یکشنبه 22 شهریور 94 ساعت 20:55 درخشش ایریدیوم (قدر 5- زرافه)

دوشنبه 23 شهریور 94 ساعت 20:49 درخشش ایریدیوم (قدر 6- زرافه)

سه شنبه 24 شهریور 94 ساعت 20:42 درخشش ایریدیوم (قدر 3- زرافه)

پنجشنبه 26 شهریور 94 ساعت 20:30 درخشش ایریدیوم (قدر 7- دب اصغر)