رصد 22_8_93

گزارش رصد ۲۲ آبان ۹۳
گروه نجوم پَرَن یزد در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳ رصدی در منطقه دربید (روستای دشت ده) برگزار کرد.

گزارش و عکس ها در ادامه مطلب

اعضای گروه ساعت ۲۰:۴۵ از یزد به سمت رصد گاه حرکت کردند،به غیر از اعضای گروه اتوبوسی هم از معلم های بازنشسته تهران به رصد آمدند که سرپرستی و توضیحات در مورد رصد آسمان را آقایان کیانوش،مصدق و بهرامی بر عهده داشتند.جلسه ای توجیهی هم قبل از رصد از ساعت ۱۹ تا ۲۰ برای ایشان در باشگاه جوان برگزار شد.
اعضای گروه هم در ادامه جلسات قبل به بحث عملی عکاسی آسمان پرداختند.همه با تنظیمات مختلف دوربین دیجیتال آشنا شدند و عکس های مختلفی از آسمان گرفتند و در این حین از توضیحات آقای شاهدی استفاده کردند.
این رصد در جاده دربید انجام شد.
بعد از تمام شدن رصد گروه معلم ها،اعضای گروه برای رصد اصلی در ساعت ۲۲:۳۰ به رصد گاه دشت ده رفتند،در ابتدا وسایل رصد و عکاسی برپا شد و آتشی هم برای فرار از سرما مهیا شد.
اجرامی مثل ماه،مشتری،بعضی اجرام مسیه،صورت فلکی های مختلف و اختفا آلفا-سرطان رصد شد.
در آخر افراد گروه چند عکس دسته جمعی گرفتند و در ساعت ۱بامداد به سمت یزد عازم شدند.

نورپردازی با لیزر
لیزرماه تربیع آخر
ماه